Wie zijn wij ?

Samen met bewoners zoekt de vereniging naar oplossingen voor problemen uit de dagelijkse praktijk. Hiervoor onderhandelen wij regelmatig met de wooncorporatie. De Sleutel is de formele gesprekspartner die u als huurder vertegenwoordigt bij De Goede Woning.

Wij geven De Goede Woning advies over zaken die huurders raken, zoals huurverhoging, renovatie, onderhoud, leefbaarheid, wijk- en buurtbeheer.

Samen sterk

De Sleutel streeft naar een steeds sterkere positie. Wij willen op een professionele wijze goed beleid ontwikkelen in de sterk veranderende wereld van de volkshuisvesting. Om dat te kunnen bereiken, hebben we een sterke achterban nodig.

Waarover adviseert De Sleutel?

 • algemene bepalingen huurcontract
 • huur(prijzen) beleid
 • onderhoud en beheer van woningen
 • sloop en nieuwbouw van woningen (herstructurering)
 • leefbare woonomgeving
 • verkopen van huurwoningen

Waarom is er een huurdersvereniging?

De wet verplicht verhuurders – en dus ook wooncorporatie De Goede Woning –  om met hun huurders te praten over allerlei aangelegenheden. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Kortom, over zaken als beleid en beheer die de wooncorporatie, de woningen en de woonomgeving betreffen. Omdat de wooncorporatie niet met alle huurders afzonderlijk kan overleggen is er een huurdersorganisatie of huurders(belangen)vereniging die namens alle huurders op basis van gelijkwaardigheid over deze onderwerpen met de wooncorporatie praat.

Voor wooncorporatie De Goede Woning is het de Huurdersbelangenvereniging (HBV) De Sleutel die opkomt voor de belangen van alle huurders en het overleg voert over de verschillende onderwerpen.

Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg regelt: de Overlegwet.

Enkele bepalingen uit deze wet zijn:

 • huurdersorganisaties hebben recht op informatie over het beleid van hun verhuurder
 • huurdersorganisaties hebben het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen (bij wijzigingen van) op dit beleid. Op zo’n advies moet de verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven
 • huurdersorganisaties moeten de huurders vertegenwoordigen en representatief zijn
 • verhuurders zijn verplicht de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Met deze wet is de positie van de Huurdersbelangenvereniging versterkt. o.a. door:

 • de status van een volwaardige partij toe te kennen aan de Huurdersbelangenvereniging bij het driehoeksoverleg tussen de Gemeente, Wooncorporatie en Huurdersbelangenvereniging bij het tot stand komen van de Prestatieafspraken;
 • het verkrijgen van instemmingsrecht bij fusie en verbindingen;
 • het recht om tenminste 1/3 van het aantal leden van de Raad van Bestuur voor te dragen;
 • de financiering van de Huurdersbelangenvereniging door de wooncorporatie beter vast te leggen;
 • wanneer gewenst, een professionele ondersteuner op kosten van de Wooncorporatie in te inhuren.

De wooncorporatie De Goede Woning en de HBV De Sleutel hebben in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd hoe ze met elkaar omgaan, hoe de communicatie verloopt en welke invloed de HBV De Sleutel heeft op het beleid van De Goede Woning.

Wat kan HBV De Sleutel voor u betekenen?

Onze vereniging behartigt de belangen van alle huurders van De Goede Woning door o.a.:

 • er te zijn voor de huurders
 • advies te geven bij individuele zaken
 • het geven van informatie en voorlichting
 • belangenbehartiging voor alle huurders van De Goede Woning
 • ondersteuning aan huurders bij (periodieke) onderhoudsprojecten, woningverbetering, energetische zaken en herstructurering
 • maandelijks overleg (het zgn. Regulier Overleg) met De Goede Woning
 • het informeren en ondersteunen van de verschillende Bewonerscommissies

Onderwerpen o.a.:

 • huurbeleid en woonlasten(o.a. de jaarlijkse huuraanpassing)
 • onderhoud, woningverbetering, sloop en, verkoop woningen
 • communicatie met de huurders
 • ondernemingsplan van De Goede Woning
 • prestatieafspraken tussen de gemeente en de wooncorporatie
 • servicekosten
 • overheidsmaatregelen inzake wonen etc.

Samen met de HBV De Sleutel staat u sterk. Uw mening telt absoluut mee. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) die jaarlijks, meestal in de maand juni wordt gehouden, kunt u uw stem laten horen.

Individuele belangenbehartiging.

Als u een probleem heeft met De Goede Woning dan kunnen wij u helpen met informatie en advies. De HBV De Sleutel is geen partij in het meningsverschil dat u als individuele huurder heeft met De Goede Woning. We zijn – om het kort te zeggen – geen klachtenbureau. Maar we kunnen u wel begeleiden door u te adviseren wat u het beste kunt doen om tot een goede oplossing te komen. Indien dit wenselijk is kunt u na het maken van een afspraak, allerlei zaken voorleggen en bespreken met een lid van het bestuur van De Sleutel.

De Samenwerking

Op 1 juli 2015 werd de Herziening op de Woningwet van kracht. In die wet kregen huurdersorganisaties een rol toebedeeld in de overleggen over het gemeentelijke woningbouwbeleid. In dat overleg praten wij samen met de 3 collega huurdersbelangenverenigingen onder de naam De Samenwerking als gelijkwaardige gesprekspartners met de corporaties en de gemeente. Dit overleg wordt genoemd; het Tripartite Overleg (TO).

Gemaakte afspraken worden vastgelegd in de z.g.n. Prestatieafspraken die elk jaar opnieuw worden besproken en worden vastgesteld met een formele ondertekening door alle partijen. In de prestatieafspraken wordt voor het volgend jaar vastgelegd welke prestaties de partijen (Gemeente Apeldoorn, de vier corporaties en de huurdersorganisaties) gaan leveren. Het aandeel van de huurdersorganisaties bestaat uit het aangeven wat voor zittende huurders en woningzoekenden belangrijk is en de communicatie naar huurders.

Om de processen efficiënter en overzichtelijker te maken, werden de zwaarstwegende onderwerpen verdeeld over vier werkgroepen. Zo zijn er de werkgroep Duurzaamheid, de werkgroep Betaalbaarheid en Beschikbaarheid, de werkgroep Wonen en Zorg, Leefbaarheid en Bijzondere doelgroepen en de werkgroep Bod en Prestatieafspraken. In elke werkgroep zitten (naast mensen van de corporaties en de Gemeente) twee leden van De Samenwerking (bestuursleden van de 4 Apeldoornse Huurdersorganisaties). Vier maal per jaar vergaderen de Gemeente (wethouder en beleidsmedewerker), de corporaties (directeur-bestuurders) en De Samenwerking (de verschillende werkgroep leden) in het TO.

Vanuit De Sleutel is (vacature) lid van de werkgroep Wonen en Zorg, Leefbaarheid en Bijzondere Doelgroepen en samen met de drie voorzitters van de andere huurdersorganisaties neemt hij deel aan het Tripartite Overleg. Marlies van de Merwe is secretaris van De Samenwerking en tevens lid van de werkgroep Duurzaamheid en de werkgroep Bod en Prestatieafspraken.