VERSLAG BESTUURSVERGADERING BC ZUIDERPOORT OP 10-03-2020

Hiervoor zijn we te gast bij de Buurtbeheerders van DGW

Eerste Wormenseweg 348C

10 maart 2020

Aanwezig: Adrie Kers (DGW), Cor Booij, Ellen Haarman, Henk van de Vegte, Jan Dolman (voorzitter), José Hagen, Letta Booij, Wicher van Ernst, Wil Bekkers, en Aad Bekkers (secretaris).

Afwezig: Appie Veneman, en José Kablau (DGW).

  1. Opening:

Jan Dolman, voorzitter (Vz.), opent om ± 09.35 uur de vergadering en heet allen welkom bij de negende vergadering van de BC Zuiderpoort. Wicher verontschuldigt zich voor het feit dat hij de vorige vergadering om medische redenen verstek heeft moeten laten gaan.

Notulen achtste vergadering van 21 januari 2020:

Ellen meldt dat ten aanzien van de opmerking van Anja Koopman op bladzijde 2 in punt 6. met betrekking tot de vergaderlocatie het voor hen totaal geen probleem is, zij leefden in de veronderstelling dat het voor de vergadering erg storend zou kunnen zijn. De BC is nog steeds welkom op Rietzangerweg 130 voor de vergaderingen. Besloten wordt dat de BC vergaderingen in het vervolg daar plaats zullen vinden (de eerstvolgende keer trakteert Henk). Omdat er verder geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag zijn wordt het verslag vervolgens vastgesteld.

Actiepunten zevende vergadering:

Stand van zaken opleuken vier entrees van de gebouwen F, G, en B. Adrie meldt dat door andere prioriteiten dit project naar achteren is geschoven. Wel zit in de planning dat er een schoonmaak actie voor de galerijen van de gebouwen F en G tegen de groene aanslag op die vloeren komt.

Kan DGW nieuwe bewoners attenderen op het bestaan van de BC en het pamflet “Prettig wonen in Zuiderpoort” overhandigen? José Kablau heeft in een mailbericht van 9 maart 2020 gemeld dat zowel dit pamflet als het document “De BC Zuiderpoort stelt zich voor” door haar aan de afdeling verhuur van DGW is overhandigd met het verzoek deze documenten toe te voegen aan verhuurmap voor nieuwe huurders.

Stand van zaken (meerjarig) lichtplan parkeerkelder: Door andere prioriteiten, zoals door Adrie gemeld in punt 3.a. wordt dit onderwerp doorgeschoven naar een later stadium.

Stand van zaken witte aanslag op de terrasstenen van de woningen in gebouw G: Adrie meldt dat het een schimmel is die goed groeit door gebrek aan zon. AEVEGO heeft een aannemer ingeschakeld die nader onderzoek doet en met een plan van aanpak komt. Wordt vervolgd!

Planning ruimen van onkruid bij de vier ingangen van de gebouwen F.G. en B, en opruimen zwerfvuil. De vergadering stemt in met het voorstel van secretaris om op de zaterdag van de weken 13, 22, 33, en 44 deze acties uit te voeren.

Noodzaak tot vorming van een activiteiten Commissie. Letta meldt dat zij contact heeft gehad met de nieuwe bewoonster van de woning van Menno Denekamp, aan Rietzangerweg 90, zij is ook deel uit gaan maken van de Activiteiten Commissie. Vervolgens meldt zij dat zij in het kader van “Cultuur bij de Buur” in overleg met Jessica en Wil actie hebben ondernomen en contact hebben gehad met Ben Verhoeven, Singer/songwriter, die gaat optreden van 13.00 tot 13.45 uur en van 14.00 tot 14.45 uur, met een optie voor nog een optreden van 15.00 tot 15.45 uur. Koffie en thee komt van de organisatie en Jessica heeft toegezegd dat J.P. van de Bent voor de hapjes zorgt. Adrie dringt erop aan om in het achterhoofd te houden om het optreden, bij goed weer, buiten te houden. B.: Door de recentelijk afgekondigde maatregelen heeft de organisatie besloten dit evenement geen doorgang te laten vinden.

Bevindingen J.P. van de Bent stichting m.b.t. hangjongeren aan de Rietzangerweg. Ellen meldt dat zij benieuwd is of dit probleem nog actueel is daar de cliënt waar dit mee samenhing verhuisd is. Adrie meldt dat er mogelijk nieuwe bewoners van het complex debet aan zijn. Hij heeft ze daarover aangesproken en, volgens hem zou het de laatste drie weken minder moeten zijn.

Wegnemen onduidelijkheid over de vergaderlocatie. Zie hiervoor de uitleg van Ellen in punt 2. Van dit verslag.

Mededeling Wil.

Wil deelt mee dat zij om persoonlijke redenen heeft besloten haar lidmaatschap aan de BC, maar ook aan de Activiteiten Commissie, met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wel zegt zij bereid te zijn om hand en span diensten te verrichten.

Rondvraag:

Letta meldt dat zij zich ergeren aan de achtergelaten hoeveelheid reclame bovenop de brievenbussen in de hal, maar ook aan de fiets met krat op de galerij bij Rietzangerweg nummer 71.

Adrie kers: Meldt dat hij voorstander is van niet te streng handhaven van de regels hij is voorstander van het goed en gezellig met elkaar omgaan in het complex. Ook komt hij terug op de actie genoemd in punt 3.e. met de bedoeling om bij die actie de tuin achter gebouw F niet te vergeten. Als er herhaaldelijk overlast van afval en honden wordt ondervonden, zegt hij, schroom dan niet om THOR in te schakelen.

Wicher meldt dat hij in zijn huis constant hemelwater in een ingebouwde afvoer hoort druppen. Dit is erg irritant.

Sluiting:

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni 2020 om 09.30 uur aan de Rietzangerweg 130. De negende vergadering wordt om 10.50 uur gesloten.

Apeldoorn maart 2020

Aad Bekkers

secretaris