Verslag vergadering BWC Dokzuid    6 mei 2021

Aanwezig:      Jan Huisman

                        Henk Tieland

Afwezig: Cor van Beek

Agenda

  1. Cameratoezicht
  2. Brandveiligheid

Opening

De voorzitter opent deze korte vergadering

  1. Agendapunt Camera

Dit onderwerp is al lang onderdeel van de besprekingen met DGW. Dit heeft geleid tot een schouw en een offerte. De samenwerking vorig jaar, de overdracht van werkzaamheden intern DGW en de Corona ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat dit dossier nog loopt

In een gepland gesprek voor woensdag 12 mei willen we opmerkingen en vragen n.a.v. Deze offerte alsmede het standpunt van DGW hierop nader bespreken

In dit overleg is de offerte besproken en heeft dit geleid tot een aantal opmerkingen en vragen waarmee we woensdag 1 mei in samenwerking verder gaan

De opmerkingen en vragen zijn  op verzoek ter  beschikking gesteld aan DGW

Aansluitend heeft de BWC de offerte en bijbehorende tekening getoetst ter plekke.

  1. Agendapunt Brandveiligheid

Dit onderwerp is besproken in het onderhoudsoverleg van 2020. De brandveiligheid zou worden getoetst door een extern buro. Dit is besproken met een vertegenwoordiger van DGW en roept vragen op. Inmiddels is er een afspraak gemaakt met het externe buro waarbij het buro en de BWC de verschillende werelden en vragen kunnen uitwisselen en beantwoorden.

Dit kan leiden tot nadere informatie naar de bewoners wat te doen bij calamiteiten. Dit is nu onduidelijk.

Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering