Verslag zevende vergadering bewonerscommissie Zuiderpoort 2019-09-24

Hiervoor zijn we te gast bij de J.P. van de Bent Stichting

Rietzangerweg 130

Aanwezig: Adrie Kers (DGW), Appie Veneman, Henk van de Vegte, Jan Dolman (voorzitter), José Kablau (DGW), Magda Brosky, Wicher van Ernst, Wil Bekkers, Riet?? (begeleider J.P.v.d.B) en Aad Bekkers (secretaris).

Afwezig: Ellen Haarman, José Hagen.

 1. Opening:

Jan Dolman, voorzitter (Vz.), opent om ± 09.30 uur de vergadering en heet allen, maar speciaal Wicher van Ernst, welkom op de zevende vergadering van de BC Zuiderpoort. Wicher stelt dat hij zich heeft aangemeld na de roep om versterking van de BC en zich hard wil maken om achteruitgang van de buurt te stoppen, want leefbaarheid is belangrijk. Vz. meldt dat Henk van de Vegte weer is toegetreden tot de BC eveneens na de oproep om versterking van de BC. Tot slot meldt Vz. dat er in de binnentuin door de zorg van Adrie een mooie grote tafel is geplaatst. Dank daarvoor aan Adrie en DGW.

 1. Notulen zesde vergadering van 4 juni 2019:

Omdat er verder geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag zijn wordt het verslag vervolgens vastgesteld.

 1. Actiepunten zesde vergadering:
 2. Stand van zaken opleuken vier entreés van de gebouwen F, G, en B. Adrie bekijkt dit samen met de hovenier, het loopt naast de andere reeds gerealiseerde verbeteringen (bank in hal gebouw F en tafel in de binnentuin).
 3. Stand van zaken aanvullende schoonmaak in de algemene ruimten. José meldt na enige discussie dat zij erop terug komt en dan inzichtelijk zal maken welke de argumenten zijn die pleiten voor deze uitbreiding en welke de ermee samenhangende kosten zijn.
 4. Noodzaak bijwerken leefregels m.b.t. gebruik parkeerkelder: De vergadering stemt in met de bijgestelde versie van de leefregels. De vraag is hoe geven we er bekendheid aan. José Kablau zal onderzoeken of DGW aan de BC mag aangeven waar nieuwe bewoners zijn gekomen.
 5. Stand van zaken maatregelen tegen gladheid natuurstenen tegels binnentuin. Adrie meldt dat het reeds door hem is opgepakt, jaarlijks zal worden bekeken of er extra maatregelen genomen moeten worden
 6. Stand van zaken voorbereidingen Burendag 2019: Appie meldt dat de voorbereidingen zijn opgepakt door de activiteitencommissie van de J.P. van de Bent en dat flyers persoonlijk zijn afgegeven bij bewoners die thuis waren. Voor elektra wordt gezorgd, en Adrie zegt een tent toe. Vz. vraagt om een stukje met foto’s voor opname in “Sleutelwoord”. Adrie benadrukt nogmaals dat open vuur of een houtskool BBQ in de binnentuin of op het balkon uit veiligheidsoverwegingen verboden is.
 7. Contact met BC “De Vogelaars”: meldt dat dit contact werd gemaakt omdat “De Vogelaars” hun wijk wilden uitbreiden. Afgesproken is dat zij tot de noordzijde van de Gaaiweg kunnen gaan met hun flyer actie.
 8. Stand van zaken lichtplan parkeerkelder: Na een rondgang in de parkeerkelder blijkt, aldus Adrie, dat van de nu aanwezige TL-balken er de helft weg kan als vervanging door LED-balken, uitgerust met sensor, plaats vindt. De kosten worden geraamd op € 40.000,-. In oktober vindt een gesprek hierover met de VVE plaats, en het is duidelijk dat dit een meerjarenplan is.
 9. Buurtapp Nextdoor.

Secretaris laat de brief met enveloppe zien die hij uit zijn brievenbus heeft gehaald. Tevens heeft er in de krant van drie augustus een artikel hierover gestaan waarin de politie waarschuwt voor deze app. De conclusie is; “Ga er niet op in.”

Vervolg op de oproep om leden voor onze BC.

Secretaris meldt dat er naast de reeds bij de opening verwelkomde nieuwe leden, de heer Wicher van Ernst en de heer Henk van de Vegte, bij Wil zich een bewoonster van gebouw F heeft gemeld die overwoog om toe te treden tot de BC; afwachten. Daarnaast had Wil enige tijd terug een bewoonster in gebouw B hiervoor benaderd, maar zij melde bij navraag nu nog te druk te zijn. Dus zij zag ervan af.

 1. Rondvraag:

Henk van de Vegte: In gebouw F heeft een woning met een nieuwe bewoner geen naamplaatje bij de bel. José Kablau meldt hierop dat het de keus van die nieuwe bewoner is.

Adrie kers: Meldt dat er een tiental huurders van het complex bezwaar hebben gemaakt tegen het toenemende aantal elektrische deuren, maar ook tegen de versiering in de binnentuin rond de kerst periode. Het gaat tenslotte om de gezamenlijke stroom, aldus de bezwaarmakers.

Dan meldt hij bezig te zijn met de witte aanslag op de stenen op de begane grond aan de achterzijde van gebouw B. Op 28 oktober vindt hier met de VVE overleg over plaats.

Vervolgens meldt hij zich zorgen te maken over het saboteren van de sluiting van de deuren in de garage naar de trappenhuizen toe.

Tot slot benadrukt hij nogmaals voor iedereen dat het niet toegestaan is was te hangen/drogen over de rand van de galerij of het balkon, niet doen!

Wil Bekkers: Meldt dat ze verbaast is dat de bewoonster met het zwarte zonnescherm op het balkon haar scherm mag laten hangen omdat het “los” geplaatst is.

Dan meldt zij dat er nog steeds huurders zijn die geen gebruik maken van de aparte ruimte voor het stallen van motoren en scooters. Adrie Kers merkt op dat dit onderwerp in behandeling is.

Jan Dolman (voorzitter) meldt dat hij de gemeente heeft gevraagd om Witte kruisen te plaatsen bij de oprit voor fietsers in zowel de Karkietweg als de Rietzangerweg, omdat het regelmatig voor komt dat er auto’s voor geparkeerd staan. Maar de gemeente wil er niets aan doen, zij zullen “handhaving” wat vaker langs sturen.

N.B.: Inmiddels zijn er door de gemeente op beide plekken aan één kant paaltjes in het wegdek geplaatst.

Dan vraagt hij of het onkruid op de stoepen bij de ingang van de trappenhuizen wat vaker door de hovenier behandeld kan worden. Adrie Kers zal dit doorgeven aan de hovenier.

 1. Sluiting:

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag in de eerste of tweede week van januari 2020 om 09.30 uur. Ellen Haarman zal aangeven op welke datum de locatie beschikbaar is. Deze vergadering wordt om 10.55 uur gesloten.

Apeldoorn oktober 2019

Aad Bekkers

secretaris