BESTUURSVERGADERING BC Staatsliedenkwartier-Wormen 2019-10-29

Aanwezig:

Ineke Beun (voorzitter), Ton Pol (De Goede Woning), Lenie Koks (Huurdersbelangenvereniging De Sleutel), Sonja van Rijswijk (notulist).

Afwezig met kennisgeving: Mercedes Wegen

Afwezig zonder kennisgeving: Dhr. Mokkink.

  1. Opening, presentie

Ineke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

  1. Vaststellen agenda

Datum gewijzigd

De datum van de agenda is veranderd naar dinsdag 29 oktober 2019.

De agenda is nu vastgesteld.

  1. Bespreking verslag vorige vergadering (28 mei 2019)

Pag. 1:

Planning groot onderhoud

Het verslag van de planning groot onderhous, moet zijn: groot onderhoud.

Intercominstallatie

De intercominstallatie Loudonstaten wordt vervangen.

Aanbrengen luifels H.-flats, de woorden daarna kunnen weg.

4.A Mededelingen bewonerscommissie en ingekomen stukken

Mailtje groot onderhoud

Ineke heeft een mailtje ontvangen over het groot onderhoud.

4.B Mededelingen Huurdersbelangenvereniging De Sleutel

Aspirant bestuurslid dhr. Dolman

Dhr. Dolman is geen bestuurslid van Huurdersbelangenvereniging De Sleutel geworden.

Hij heeft teveel andere bezigheden waardoor hij deze functie bij nader inzien niet kan vervullen.

Enquête

De Goede Woning heeft steekproefsgewijs bij verschillende huurders een enquête afgenomen omtrent het vervullen van een bestuursfunctie bij Huurdersbelangenvereniging De Sleutel.

Enkele mensen hebben belangstelling; zij gaan zich nader oriënteren.

25-jarig jubileum in Stay OK op zaterdag 31 augustus 2019

Het feest is over het algemeen goed bevallen. Redelijke opkomst.

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd: wandelen met puzzelen, spelletjes doen en heerlijk met een drankje op het terras vertoeven.

Het eten is goed geweest.

4.C Mededelingen De Goede Woning

Zonnepanelen

Ton vertelt dat er vier zonnepanelen per woning worden gelegd (Casper Fagelstraat, Wormenseweg, Van Spiegelstraat, van Slingelantstraat etc.). Dit is gereed.

Intercom

De intercom wordt volgens planning geplaatst op 10, 11 en 12 december.

Meer energiemaatregelen

Meer energiemaatregelen (energiezuinig maken) vinden vanaf begin januari plaats.

Vervangen voordeuren en kozijnen

In complex 55 worden voordeuren en kozijnen vervangen vanaf 11 november.

Dit zou ook gebeuren in de Casper Fagelstraat. Dit gaat echter niet door omdat er geen noodzaak voor is.

Renovatie H.-flats

In de H.-flats wordt nu de C.V.-installatie geplaatst (in november, december en januari).

Er komen ook zonnepanelen op de daken van de Transformatorhof.

Ineke vraagt hoe het dan zit met de andere woningen (bejaardenwoningen, de woningen in de straat waar Ineke woont, platte daken woningen)?

Dat is eigenlijk een vergeten kindje. Daar zijn geen belangrijke energiemaatregelen getroffen (er is enkel glas, geen spouwmuurisolatie, geen dakisolatie, geen vloerisolatie, geen zonnepanelen).

  1. Bespreking onderhoud buurt en eventuele problemen

Rustig

Het is rustig in de wijk, aldus Ineke.

Herinrichting Zuiderpark

Ineke heeft een brief van de gemeente ontvangen over de herinrichting van het Zuiderpark. Verschillende scenario’s werden met foto’s in die brief getoond, waarop men heeft kunnen reageren.

Ineke heeft daarop gereageerd.

Schoonmaakbeurt flats

Er is een ander bedrijf dat de trappenhuizen regelmatig grondig gaat schoonmaken, zegt Ton.

  1. Onderhoudsbegroting

De punten voor de onderhoudsbegroting zijn ingeleverd bij De Goede Woning.

  1. Rondvraag

Datum eindejaar bijeenkomst Huurdersbelangenvereniging De Sleutel

Op woensdag 18 december is er een eindejaar bijeenkomst van Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. We kunnen dan genieten van een kopje thee/koffie met een oliebol erbij.

Ook ontvangen we dan onze kerstpakketten.

We krijgen nog een uitnodiging.

  1. Vaststellen datum volgende vergadering

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:

Dinsdag 21 april 2020: buurtschouw

verzamelen bij Ineke om 18.30 uur.

Dinsdag 12 mei 2020: vergadering BC

Tijd: 19.00 uur.

 

Ineke zorgt voor soep met broodjes.